Drembkowski Paweł (red.), Kmieciak Błażej (red.), Tymiński Radosław (red.), Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 sierpnia 2023 r.
Autorzy komentarza:

Ochrona zdrowia psychicznego. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:

WSTĘP

Zdrowie psychiczne zarówno przez społeczeństwo, jak i przez organizatorów opieki zdrowotnej w Polsce traktowane jest coraz poważniej. W kwestii świadomości społecznej i w aspekcie wyzwań systemowych jest oczywiście wiele do zrobienia, aczkolwiek kierunek zmian, w tym zmian postaw, jest niewątpliwie słuszny.

W przeszłości osoby zmagające się z problemami psychicznymi były stygmatyzowane, nierozumiane, wykluczane ze społeczeństwa. Hospitalizacja ograniczała się do jednoprofilowych szpitali, zazwyczaj daleko od większych miast. Cieszy fakt, że zdecydowanej zmianie uległy postawy społeczne, jak też leczenie, gdzie np. hospitalizacja ukierunkowana jest na szpitale wieloprofilowe.

Z perspektywy lekarza podkreślam zawsze, że psychiatria nie jest samotną wyspą, więc musi być postrzegana jako jeden z wielu współdziałających ze sobą elementów ochrony zdrowia. Do każdego lekarza trafiają pacjenci, u których – prócz chorób i przypadłości, z jakimi się do nas zgłaszają – zdarzają się problemy i zaburzenia psychiczne. Z kolei psychiatrzy opiekują się pacjentami, którzy zapadają na wiele różnych chorób, więc ich pacjenci wymagają konsultacji i leczenia przez innych specjalistów. Niezależnie, jaki jest początek ścieżki pacjenta, który lekarz, gdzie go kieruje, celem musi być udzielenie pacjentowi szybkiej pomocy, z zachowaniem wysokiego poziomu jakości świadczeń zdrowotnych.

Samorząd lekarski niezmiennie zwraca uwagę na konieczność dofinansowania psychiatrii, która ze względu na zmiany cywilizacyjne, tryb życia, pandemię potrzebuje zdecydowanego wzmocnienia. Poprawy wymagają zarówno warunki pracy, jak i warunki leczenia. Psychiatria została dostrzeżona, zdrowie psychiczne przestaje być tematem tabu, zwiększa się poziom akceptacji dla osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi, co traktujemy jako wystarczający powód do dalszego inwestowania w tę dziedzinę, a tym samym w zdrowie społeczeństwa.

Samorząd chętnie włącza się w konsultacje regulacji dotyczących psychiatrii, jak też szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Łukasz Jankowski

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Organy i instytucje zapewniające ochronę zdrowia psychicznego

I.Uwagi wprowadzające

I.1.Uwagi systemowe

Komentowany artykuł zamieszczono w rozdziale 1 „Przepisy ogólne”.

I.2.Historia jednostki

Przepis art. 1 u.o.z.p. nie był nowelizowany i w niezmienionym brzmieniu obowiązuje od daty wejścia w życie komentowanej ustawy.

II.Treść normatywna przepisu

Zgodnie z art. 1u.o.z.p. ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Powierzenie zadań związanych z ochroną zdrowia tak dużej ilości podmiotów wydaje się jak najbardziej zasadne. Nie może bowiem umykać z pola widzenia fakt, że sprawy z tej kategorii to kwestie bardzo delikatne, wymagające wielopłaszczyznowego podejścia. Takie rozwiązanie pozwala też na uruchomienie – obok oficjalnych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX