Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz, wyd. II - OpenLEX

Latos - Miłkowska Monika, Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2018
Stan prawny: 7 marca 2019 r.
Autor komentarza:

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:

Wstęp

Oddawany do rąk czytelników komentarz jest pierwszym komentarzem poświęconym ustawie z 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawców. Mimo że ustawa została uchwalona już 8 lat temu, nie doczekała się do tej pory poświęconego jej komentarza. Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie do pewnego stopnia tę lukę zapełni.

Nie należy zapominać, że przez długi czas potrzeby nauki prawa pracy oraz praktyki stosowania prawa w zakresie niewypłacalności pracodawcy zaspokajały prace Profesor Małgorzaty Gersdorf, zwłaszcza monografia jej autorstwa zatytułowana Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy z 2002 r. Prace te nadal w dużym stopniu zachowują swoją aktualność. Jednakże wydanie przez ustawodawcę w 2006 r. nowej ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz zmiana prawie wszystkich powiązanych z nią ustaw (w szczególności ustawy – Prawo upadłościowe, ustawy prawo przedsiębiorców oraz ustawy – Prawo restrukturyzacyjne) uzasadniają ponowne podjęcie tej problematyki.

Celem oddawanego do rąk pracowników komentarza jest przystępne, a zarazem – na co autorka ma nadzieję – kompetentne przedstawienie złożonej problematyki ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Zadanie to jest o tyle trudne, że skomplikowana jest sama ustawa z 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która obejmuje swą regulacją szereg kwestii o bardzo zróżnicowanym prawnie charakterze. Dodatkowo w wielu przypadkach ustawa odsyła do kwestii uregulowanych w innych ustawach, co podnosi złożoność tej problematyki. Mamy nadzieję, że niniejszy komentarz przybliży czytelnikom te skomplikowane zagadnienia.

Komentarz adresowany jest zarówno do przedstawicieli nauki zajmujących się szeroko pojętą problematyką upadłości, likwidacji czy restrukturyzacji pracodawców, z którą może wiązać się wystąpienie niewypłacalności, jak i do praktyków zajmujących się tą problematyką oraz studentów prawa.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres regulacji

1.

Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy ma w polskim prawie pracy stosunkowo krótką tradycję. Konieczność uchwalenia ustawy regulującej tę kwestię pojawiła się po zmianach ustrojowych i gospodarczych, które nastąpiły w 1989 r. W latach gospodarki centralnie planowanej, która obowiązywała w okresie realnego socjalizmu, ryzyka, że pracownik na skutek niewypłacalności pracodawcy nie otrzyma należnych mu świadczeń – ze względu na fakt objęcia własnością państwową większości dużych zakładów produkcyjnych – w zasadzie nie było. Albo istniał nadal pracodawca, który pracownika zatrudniał, albo zobowiązania tego pracodawcy skutecznie przejmował jego następca . Nie bez przyczyny zatem pierwsza ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności została uchwalona 29.12.1993 r., wkrótce po zmianie ustroju i przejściu od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej. Procesy prywatyzacji, upadłość i likwidacja wielu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX