Kała Dariusz P., Ochrona przeciwpożarowa. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 lutego 2024 r.
Autor komentarza:

Ochrona przeciwpożarowa. Komentarz

Autor fragmentu:

Słowo wstępne

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej to jeden z najtrwalszych elementów systemu prawa polskiego. Istnieje w prawie polskim od okresu międzywojnia do dzisiaj, w swoich kolejnych wersjach i nowelizacjach. Jest ona fundamentem systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce obok ustawy o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Przy czym to ustawa o ochronie przeciwpożarowej jest najważniejszym aktem prawnym w systemie ochrony przeciwpożarowej w Polsce, ponieważ ustawa o Państwowej Straży Pożarnej powstała zasadniczo w latach 90. XX w., a ustawa o ochotniczych strażach pożarnych w 2021 r. Rozwój systemu przeciwpożarowego sprawił, że te dwie ostatnio wymienione ustawy wyodrębniły się jako samodzielne akty prawne z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Trwałość ustawy o ochronie przeciwpożarowej w systemie prawa polskiego świadczy o tym, że system przeciwpożarowy jest jednym z najważniejszych podsystemów państwa polskiego i jego systemu bezpieczeństwa, który chroni nas przed zagrożeniami pochodzącymi od praktycznie wszystkich żywiołów, tj. ognia, wody, powietrza i ziemi.

Niniejszy Komentarz wpisuje się naukę prawa polskiego obok innych komentarzy do ustawy o ochronie przeciwpożarowej, które jednak nie powstawały dotychczas w jakiejś znaczącej liczbie. Zasadniczo po 1990 r., od czasu, kiedy obowiązuje obecna ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ukazał się tylko jeden komentarz, tj. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z komentarzem (Kraków–Tarnobrzeg 2010) autorstwa B. Kurzępy, którego nie można jednak uznać za opracowanie wyczerpujące. Komentarz ten nie miał wznowień i z uwagi na wiele nowelizacji, które zmieniały ustawę o ochronie przeciwpożarowej od 2010 do 2023 r., jest w wielu miejscach już nieaktualny. Odpowiedzią na tę lukę na rynku publikacji jest niniejsze opracowanie.

W Komentarzu przedstawiono autorską koncepcję stosowania ustawy o ochronie przeciwpożarowej, opartą na analizie między innymi stanowisk administracji i sądów oraz na własnych wieloletnich doświadczeniach naukowych i praktycznych autora.

Dziękuję Wydawnictwu Wolters Kluwer za umożliwienie wydania Komentarza, wydawcy Pani Annie Kieszek-Sobczyńskiej za wsparcie i pomoc w wydaniu tej publikacji oraz wszystkim osobom z wydawnictwa odpowiedzialnym za prace redakcyjne i techniczne, bez których książka ta nie mogłaby się ukazać w niniejszym kształcie.

Dziękuję Panu Profesorowi dr. hab. Markowi Szewczykowi za recenzję publikacji.

Dziękuję mojej Żonie Żanecie, której nieustanne towarzyszenie, wsparcie i inspiracja podczas przygotowywania tego opracowania stanowiły nieocenioną pomoc.

Kobyłka, A.D. 2024

dr Dariusz P. Kała

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres ochrony przeciwpożarowej

W art. 1 u.ppoż. zawarto definicję legalną ochrony przeciwpożarowej. W przepisie tym wskazuje się przede wszystkim cel ochrony przeciwpożarowej oraz sposoby jego realizacji.

Ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę najistotniejszych wartości świata stworzonego, jak życie, zdrowie, mienie, środowisko, przed jednymi z najpoważniejszych zagrożeń, jakie mogą dotknąć tych wartości, tj. pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Przepis wskazuje na trzy kategorie działań, które mają służyć ochronie wartości przed zagrożeniami. Zalicza się do nich działanie o charakterze prewencji, przygotowania do zwalczania zagrożenia i czynnego zwalczania zagrożenia.

Takie zdefiniowanie ochrony przeciwpożarowej ustala pewien paradygmat jej postrzegania i realizowania. Ochrona przeciwpożarowa nie może polegać tylko na podjęciu działań w momencie wystąpienia zagrożenia, ale przede wszystkim w dużym stopniu powinna się także koncentrować na podjęciu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX