Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2016
Stan prawny: 25 maja 2016 r.
Autor komentarza:

Ochrona konkurencji i konsumentów. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

[rozszerzenie zakresu przedmiotowego ustawy]

1.

Z dniem 17 kwietnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1634) – dalej nowelizacja z dnia 5 sierpnia 2015 r. lub nowelizacja konsumencka. Rozszerzyła ona zakres przedmiotowy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) – dalej u.o.k.k. Nadal przedmiotem regulacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest określenie warunków rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasad podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Jednak ustawodawca, wprowadzając administracyjny tryb kontroli wzorców umownych (w miejsce sądowego), ustanowił środki przeciwdziałania i zwalczania stosowania we wzorcach umów zawieranych z konsumentami niedozwolonych postanowień umownych, o których mowa w art. 3851 § 1ustawy z dnia 23...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?