Ziółkowska Agnieszka (red.), Ochrona informacji niejawnych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 15 listopada 2023 r.
Autorzy komentarza:

Ochrona informacji niejawnych. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Dostęp do informacji publicznej ma rangę konstytucyjną i wynika z art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Prawo to nie ma jednak charakteru absolutnego, na co wskazuje ust. 3 tego samego przepisu, zgodnie z którym ograniczenie prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa, co pozostaje nadto w zgodzie z treścią art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Jednym z aktów prawnych ograniczających to prawo jest ustawa z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych , co wynika z art. 5 ust. 1 u.d.i.p.

Rozwiązania prawne w zakresie ochrony informacji niejawnych mają swoją długowieczną tradycję , a pierwsze regulacje miały głównie charakter karny. Obecnie obowiązująca już 12 lat ustawa o ochronie informacji niejawnych zastąpiła tę pochodzącą z 22.01.1999 r. o takim samym tytule, która wzorowana na pochodzącym z 2.03.1955 r. dokumencie C-M(55)15 (Final) określającym politykę bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego była dotknięta rozwiązaniami uznawanymi nie tylko za kontrowersyjne, lecz także sprzeczne z regulacją konstytucyjną , zwłaszcza ze względu na nadmierne ograniczenie konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej oraz niemożność zaskarżenia rozstrzygnięcia kończącego postępowanie sprawdzające do sądu administracyjnego . Ponadto wskazywano na wymóg nadawania klauzul ogromnej ilości informacjom, częste przypadki ich zawyżania przy jednoczesnym lekceważeniu wykazów zawartych w załącznikach do ustawy, brak skutecznej procedury w przypadku zawyżenia lub zaniżenia klauzul tajności. Podkreślano niemający praktycznego znaczenia podział na informacje państwowe i służbowe.

Mimo tego oraz kilku nowelizacji ustawy zmieniających ją niemal w połowie dopiero po 10 latach, w 2009 r., Prezes RM zobowiązał ówczesnego Sekretarza Kolegium do spraw Służb Specjalnych do podjęcia działań zmierzających do przygotowania projektu nie tyle nowelizacji, ile nowej ustawy ze względu na rozmiar i charakter zmian. W rezultacie uzgodnień i konsultacji 16.02.2010 r. do Sejmu wpłynął projekt, który z założenia miał ważyć z jednej strony potrzebę stworzenia maksymalnie efektywnego, prostego i elastycznego systemu ochrony informacji niejawnych, a z drugiej konieczność gwarantowania odpowiedniego stopnia ich bezpieczeństwa. Ratio legis miała być także potrzeba zbliżenia rozwiązań krajowych do unormowań wypracowanych zarówno w NATO, Unii Europejskiej, jak i w krajach europejskich. Przejawem tego zbliżenia stało się między innymi wprowadzenie jednej krajowej władzy bezpieczeństwa, zniesienie postępowań sprawdzających wobec osób, które mają mieć dostęp do informacji z klauzulą „zastrzeżone”. Istotą nowej ustawy stało się nadto rozszerzenie odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach sprawdzających. Do katalogu uproszczeń wprowadzonych nową ustawą w szczególności należy zaliczyć: zniesienie obowiązku prowadzenia kancelarii tajnej w jednostkach organizacyjnych przetwarzających informacje z klauzulą „poufne”, dopuszczenie możliwości organizacji jednej kancelarii tajnej dla wielu jednostek organizacyjnych, zniesienie obowiązku uzyskiwania świadectw bezpieczeństwa przemysłowego przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą osobiście, dopuszczalność jednorazowego i tymczasowego dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych. Za istotne ustawodawca uznał także uwzględnienie zmieniającej się rzeczywistości technologicznej wykorzystywanej w procesie ochrony i przepływu informacji niejawnych, zwłaszcza w zakresie środków łączności, a w konsekwencji systemów teleinformatycznych.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych została uchwalona 5.08.2010 r. i weszła w życie trzy miesiące po jej ogłoszeniu, 2.01.2011 r.; obowiązuje z wieloma przepisami wykonawczymi, do których należą:

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.12.2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 4.10.2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27.04.2011 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzania kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7.12.2017 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego ;

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 19.12.2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9.07.2020 r. w sprawie wzorów zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz sposobu rozliczania kosztów przeprowadzenia szkolenia przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2010 r. w sprawie wzorów poświadczeń bezpieczeństwa ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2010 r. w sprawie wzoru decyzji o odmowie wydania poświadczenia bezpieczeństwa ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28.12.2010 r. w sprawie wzoru decyzji o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7.12.2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.07.2011 r. w sprawie wzoru świadectwa akredytacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.07.2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego ;

rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 29.09.2022 r. w sprawie trybu oceny i sposobu dopuszczania rozwiązań informatycznych, w których mają być przetwarzane informacje niejawne ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 9.07.2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego czynności z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego ;

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13.01.2021 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Służbę Kontrwywiadu Wojskowego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających ;

rozporządzenie Rady Ministrów z 16.05.2019 r. w sprawie wzorów kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, decyzji o odmowie wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz decyzji o cofnięciu świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego .

Zagwarantowanie ochrony informacjom niejawnym stanowi istotny element zachowania ciągłości działania państwa i jego istotnych interesów, zarówno zewnętrznych, jak i międzynarodowych. Komentowana ustawa wraz z aktami wykonawczymi stanowi zbiór regulacji stanowiących system metod i sposobów prawnych, administracyjno-organizacyjnych, fizycznych i technicznych pozwalających chronić informacje przed nieuprawnionym wyjawieniem. Ratio legis ustawy jest zatem zabezpieczenie dobra państwa sensu largo, polegającego na zachowaniu w tajemnicy informacji chronionych.

Niniejszy komentarz stanowi próbę przedstawienia problematyki ochrony informacji niejawnych uregulowanej w ustawie o ochronie informacji niejawnych z uwzględnieniem poglądów doktryny reprezentowanej przez przedstawicieli prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego, konstytucyjnego oraz prawa karnego z licznych ośrodków naukowych w kraju, a także reprezentantów praktyki – funkcjonariuszy Policji oraz byłych funkcjonariuszy ABW. Stanowiska i tezy prezentowane w komentarzu wyrażają poglądy poszczególnych autorów.

Komentarz odnosi się do stanu prawnego na dzień 15.11.2023 r.

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres stosowania ustawy

1.

Celem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych było zabezpieczenie dobra państwa, polegające na zachowaniu w tajemnicy informacji chronionych przez stworzenie warunków do adekwatnego i efektywnego stosowania instytucji związanych z ochroną informacji niejawnych . Ich funkcjonowanie jest powiązane z fundamentalnymi interesami bezpieczeństwa państwa, co bezpośrednio wpływa na zasady organizacji całego systemu ochrony (legalizm, obiektywizm, bezstronność, ograniczoność dostępu, hierarchiczność organów ochrony, kontrola, instancyjność, pierwszeństwo informacji niejawnych) . Na ich gruncie miał być zorganizowany system ochrony informacji niejawnych, który, po pierwsze, byłby systemem wszechstronnym, kompletnym w tym znaczeniu, że uwzględniałby kluczowe elementy ochrony informacji niejawnych. Po drugie, byłby systemem efektywnym, skutecznym. Jednocześnie, po trzecie, miał to być system w swej organizacji cechujący się „prostotą i elastycznością...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX