Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz - OpenLEX

Wieruszewski Roman (red.), Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LEX 2012
Stan prawny: 1 czerwca 2012 r.
Autorzy komentarza:

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1Samostanowienie narodów

1.Uwagi ogólne

Zasada samostanowienia narodów została zamieszczona w obydwu Paktach Praw Człowieka - aktach prawa międzynarodowego, które chronią nie tylko jednostkę (człowieka), lecz także zbiorowość, jaką jest naród (lud) przez uznanie prawa narodów do samostanowienia.

Wynika to z oczywistego faktu, że nie tylko człowiek do pełnego rozwoju potrzebuje wolności i praw chroniących wartości związane z jego osobą, lecz potrzebują tego także zbiorowości utworzone przez jednostki - narody (ludy).

Prawo narodów do samostanowienia jest więc emanacją i gwarancją wolności jednostki, bo umożliwia jej współdecydowanie o losach własnych i narodów. Przedmiotem ochrony prawa międzynarodowego jest człowiek występujący jako jednostka oraz jako cząstka zbiorowości - narodu. Z tej przyczyny naród jako zbiór jednostek nazywany jest suwerenem, nosicielem niezależnej władzy państwowej, a wolności i prawa przysługujące jednostkom odnoszą się też odpowiednio do narodów, np. zasada...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX