Kohutek Konrad, Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2004
Stan prawny: 1 stycznia 2004 r.
Autor komentarza:

Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
du:2001:17:209Art. 2

Art. 2.

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej ustawa o KRS) nakłada na gminy obowiązek wykonywania określonych czynności związanych z prowadzeniem KRS (dalej zwany także jako rejestr). Czynności te stanowią zadania zlecone wykonywane przez gminy obok zadań własnych (zob. art. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr 142 poz. 1591).

Zmiana dotyczy tylko punktu drugiego art. 2 ust. 2 ustawy o KRS, który w dotychczasowym brzmieniu wymieniał obok spółek jawnych także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą. Zmiana ta jest konsekwencją nowelizacji ustawyPrawo działalności gospodarczej ustawą z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125), na mocy której przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi nie podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy. Tym samym nie są...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX