Skorupka Jerzy, Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego skarbowego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Stan prawny: 23 czerwca 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego skarbowego

Autor fragmentu:
Art. 113art(113)Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego

1.

Zmiany przepisu. Pierwotne brzmienie komentowanego przepisu zostało zmienione trzy razy. Ostatnio ustawą z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw . Ustawą z 27.09.2013 r. zmieniony został art. 113 § 3 pkt 2 k.k.s. w ten sposób, że usunięto z niego odwołanie do art. 325ck.p.k. Zmiana ta stanowiła konsekwencję uchylenia tego przepisu wymienioną ustawą. Było to wyrazem przekonania, że pozbawienie podejrzanego wolności lub okoliczność, że jest on głuchy, niemy lub niewidomy, albo stwierdzenie przez biegłych lekarzy psychiatrów jego niepoczytalności lub znacznie ograniczonej poczytalności nie powinny stanowić przeszkody do prowadzenia dochodzenia, jeżeli podejrzanemu zapewniono gwarancje procesowe, związane m.in. z powołaniem tłumacza lub wyznaczeniem obrońcy na żądanie....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX