Bar Magdalena, Jendrośka Jerzy, Komentarz do wybranych przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do wybranych przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 4art(4)

I.Uwagi ogólne

1.

Komentowany przepis stanowi w istocie powtórzenie zawartej w Konstytucji normy gwarantującej prawo podmiotowe dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Treść tej normy konstytucyjnej określona jest w art. 74 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska” oraz w art. 81 Konstytucji RP, zgodnie z którym praw określonych m.in. w art. 74 można dochodzić w granicach określonych w ustawie. Komentowana ustawa określa właśnie ramy korzystania z prawa, o którym mowa w art. 74 ust. 3 Konstytucji.

2.

Konstytucyjne prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie stanowi jeden elementów konstytucyjnej regulacji dostępu do informacji (na temat tej regulacji zob. niżej pkt III).

Instytucji dostępu do informacji twórcy Konstytucji RP poświęcili sporo miejsca, doceniając jej znaczenie i rolę w demokratycznym państwie prawa (szerzej na temat zob. pkt III poniżej).

Ujęcie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX