Bar Magdalena, Jendrośka Jerzy, Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2014
Stan prawny: 30 lipca 2014 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Autorzy fragmentu:
Art. 4art(4)

1.

Komentowany przepis stanowi w istocie powtórzenie zawartej w Konstytucji normy gwarantującej prawo podmiotowe dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Treść tej normy konstytucyjnej określona jest w art. 74 ust. 3 Konstytucji RP, zgodnie z którym „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska” oraz w art. 81 Konstytucji RP, zgodnie z którym praw określonych m.in. w art. 74 można dochodzić w granicach określonych w ustawie. Komentowana ustawa określa właśnie ramy korzystania z prawa, o którym mowa w art. 74 ust. 3 Konstytucji.

2.

Konstytucyjne prawo dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie stanowi jeden elementów konstytucyjnej regulacji dostępu do informacji (na temat tej regulacji zob. komentarz wprowadzający do działu II ustawy).

Instytucji dostępu do informacji twórcy Konstytucji RP poświęcili sporo miejsca, doceniając jej znaczenie i rolę w demokratycznym państwie prawa (na temat znaczenia dostępu do informacji zob. komentarz wprowadzający...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX