Komentarze
Opublikowano: WKP 2018
Stan prawny: 20 lipca 2018 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze, [w:] Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. VIII

Autor fragmentu:
Art. 2art(2), Art. 3art(3)

Zmiany dotyczące lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych dokonały zwiększenia roli ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, przy czym nie doszło w tym zmianach do zachwiania dotychczasowego modelu lustracji.

Minister może zobowiązać właściwy związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajową Radę Spółdzielczą, aby dokonała lustracji danej spółdzielni. Lustracja może obejmować całość lub część działalności spółdzielni albo tylko określone zagadnienia.

Wniosek o taką lustrację minister może podjąć już w chwili podejrzenia naruszenia prawa przez spółdzielnię. Por. art. 93a § 2 i 3 pr.spółdz.

Wcześniej minister może żądać danych i dokumentów niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i gospodarności działalności spółdzielni (art. 93a § 1 pr.spółdz.).

Te zasadnicze zmiany mają zapobiegać naruszeniom prawa i gospodarności i dają narzędzia, aby lustracja odbyła się już...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację