Wróbel Włodzimierz (red.), Zoll Andrzej (red.), Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 1 września 2021 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., wyd. V

Autor fragmentu:
Art. 2art(2)

1.

Klauzula derogacyjna z art. 2 u.p.w.k.k. odnosi się do Kodeksu karnego z 1969 r. oraz przepisów wprowadzających ten kodeks. Obie te ustawy utraciły moc obowiązującą z dniem 1.09.1998 r., z tym że utrata ta ma jedynie charakter częściowy. W dalszym ciągu bowiem Kodeks karny z 1969 r. (a także normy zawarte w przepisach wprowadzających Kodeks karny z 1969 r.) może stanowić podstawę orzekania o odpowiedzialności karnej w stosunku do czynów popełnionych przed 1.09.1998 r., o ile ma on charakter ustawy względniejszej dla sprawcy. Sens zawartej w art. 4 § 1 zasady stosowania ustawy względniejszej sprowadza się do przedłużonego obowiązywania formalnie uchylonej ustawy karnej w stosunku do stanów faktycznych, które nastąpiły przed datą tego uchylenia. Należy więc z tego wnioskować, że dokonana w art. 2 u.p.w.k.k. derogacja Kodeksu karnego z 1969 r. oraz przepisów wprowadzających ten kodeks ma charakter derogacji częściowej, działającej jedynie pro futuro (zob. W. Wróbel, Zmiana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX