Marek Andrzej, Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LEX 2007
Stan prawny: 15 marca 2007 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 8Handel niewolnikami

1.

Art. 8 przep. wprow. k.k. realizuje zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z konwencji z dnia 25 września 1926 r. w sprawie niewolnictwa (Dz.U. z 1931 r. Nr 4, poz 21) oraz konwencji z dnia 7 września 1956 r. w sprawie zniesienia niewolnictwa, handlu niewolnikami oraz instytucji i praktyk zbliżonych do niewolnictwa (Dz.U. z 1963 r. Nr 33, poz 185). Należy przyjąć (mimo braku opublikowanych motywów ustawodawczych w tej kwestii), że umieszczenie karalności oddania w stan niewolnictwa lub handlu niewolnikami w przepisach wprowadzających kodeks karny, a nie w tekście kodeksu karnego, wynika z przekonania, że takie przestępstwo nie tylko nie występuje, ale również nie wystąpi w Polsce.

2.

Art. 253 § 1 k.k. penalizuje handel ludźmi - nawet za ich zgodą - co odróżnia to przestępstwo od handlu niewolnikami, który zakłada brak takiej zgody. Por. uwagi do art. 253 § 1 k.k.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX