Gudowski Jacek (red.), Komentarz do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2009
Stan prawny: 1 grudnia 2009 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, [w:] Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

UWAGA OGÓLNA

1.

W rozdziale I „Przepisy ogólne” (art. 1-9) zebrano zasady ustroju sądów powszechnych. Zawiera on niezbędne definicje, określa strukturę sądownictwa powszechnego, zakres zadań i kompetencji sądów powszechnych, kompetencje sędziów w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz referendarzy sądowych w wykonywaniu zadań sądów powszechnych. Określono zakres udziału ławników w wymiarze sprawiedliwości oraz zakres udziału samorządu sędziowskiego w działalności sądu. Sformułowano zasadę nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego, wskazano cel i zakres działalności administracyjnej sądów, a także zasady zwierzchniego nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. Rozstrzygnięto również kwestię języka urzędowego przed sądami oraz prawa osób niewładających językiem polskim (por. m.in. E. Waśkowski, Zasady ustroju sądów, Rocznik Wileński Prawniczy, rok III, Księga pamiątkowa ku uczczeniu 350-lecia Wszechnicy Wileńskiej, s. 84; L. Garlicki, Zasady ustroju sądów w PRL, NP 1987, nr...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX