Puczko Aleksandra, Komentarz do ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, [w:] Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 15 lipca 2013 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, [w:] Ustrój Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Zgodnie z art. 1 § 1 p.u.s.a. sądy administracyjne, tj. NSA i wojewódzkie sądy administracyjne, sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy wskazanymi w tym przepisie podmiotami. W zakresie NSA kontrola ta będzie zasadniczo kontrolą następczą po wydaniu orzeczenia przez WSA. Jest to bowiem sąd II instancji i jedynie w niewielkim odsetku spraw działa on jako I instancja (zob. art. 15 § 1 pkt 5 p.p.s.a.).

2.

Wbrew możliwemu odbieraniu art. 1 p.u.s.a., jako unormowania proceduralnego z racji regulowania przez niego właściwości sądów administracyjnych, należy ocenić, iż jest to typowy przepis ustrojowy o charakterze materialnym (zob. m.in. wyrok NSA z 20 stycznia 2011 r., I OSK 345/2010, LexPolonica nr 2505364, LexisNexis nr 2505364). Wyjaśnia on bowiem zasady funkcjonowania sądów administracyjnych. Z tego względu uzasadnione wydaje się być jego odczytywanie z innymi przepisami ustrojowymi...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy