Bielecki Leszek, Ruczkowski Piotr, Komentarz do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucja biznesu. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiot ustawy

Ustawa w zakresie przedmiotowym reguluje kwestie związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób stały, czasowe oferowanie lub świadczenie usług, jak również określa zasady tworzenia oddziałów i przedstawicielstw w Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie podmiotowym ustawa wskazuje na osoby zagraniczne oraz osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami, które mogą tworzyć w Rzeczypospolitej oddziały i przedstawicielstwa. Definicje osoby zagranicznej, osoby zagranicznej będącej przedsiębiorcą, oddziału i przedstawicielstwa zawiera słowniczek ustawowy w art. 3 komentowanej ustawy. Doktryna również szeroko odnosi się do tychże kwestii (L. Kieres, Podstawowe pojęcia publicznego prawa gospodarczego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8A, Publiczne prawo gospodarcze, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013, s. 233–263).

Doktryna ponadto słusznie podnosi, że wejście w życie tejże...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX