Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Cel ustawy

Ustawa przewiduje dla żołnierzy zawodowych zwolnionych ze służby emeryturę z tytułu wysługi lat albo rentę inwalidzką w razie niezdolności do służby.

W razie śmierci żołnierza zawodowego w okresie służby albo emeryta lub rencisty wojskowego członkom rodziny, którzy stracili żywiciela, przysługuje renta rodzinna.

Ochrona na wypadek wymienionych zdarzeń jest udzielana w systemie zaopatrzenia społecznego, co oznacza, że świadczenia finansowane są bezpośrednio z budżetu państwa, a nie ze środków specjalnie utworzonego funduszu. Z tego względu świadczenia nie są różnicowane według udziału w wytworzeniu środków przeznaczonych przez państwo na ten cel, jak to się dzieje w systemie ubezpieczenia społecznego, ale są udzielane z reguły w jednakowej kwocie szacującej potrzebę. Wyjątek stanowią emerytury i renty służb mundurowych, których wysokość zależy od uposażenia żołnierza lub funkcjonariusza.

Dokonując reformy emerytalnej w 1998 r., włączono do systemu ubezpieczenia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX