Jędrasik-Jankowska Inetta, Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 sierpnia 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, [w:] Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Funkcjonariusze objęci ustawą

Ustawa obejmuje swym zasięgiem funkcjonariuszy Policji i wszystkich służb mundurowych, których zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i ochrona obywateli, zapewniając im finansowane z budżetu państwa świadczenia z tytułu wysługi (emerytura) oraz z tytułu niezdolności do służby (renta inwalidzka). W razie śmierci funkcjonariusza członkom rodziny, którzy pozostawali na utrzymaniu zmarłego funkcjonariusza, przysługuje renta rodzinna.

Zwraca uwagę objęcie ustawą funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (ust. 1) i funkcjonariuszy Służby Celnej (ust. 2), co ma związek ze zmianami organizacyjnymi tego pionu administracji państwowej.

Służba Celna utworzona została ustawą z 24.07.1999 r. o Służbie Celnej, a funkcjonariusze tej Służby zostali objęci obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (pkt 18a dodany w art. 6 ust. 1 u.s.u.s.) – tak jak funkcjonariusze pozostałych służb mundurowych (art. 6 ust. 1 pkt 13–18 u.s.u.s.).

Z dniem 1.10.2003 r....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX