Ciechanowicz Janina, Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, [w:] Ustawa o odpadach. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Komentarze
Opublikowano: Wyd.Praw.PWN 1999
Stan prawny: 1 września 2001 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, [w:] Ustawa o odpadach. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592), które utraciły moc na podstawie art. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) z dniem 1 października 2001 r.

Komentarz uwzględnia przepis art. 1 niniejszej ustawy w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej przez art. 53 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) z dniem 1 października 2001 r.

Komentarz uwzględnia przepisy ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079), które utraciły moc na podstawie art. 161 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) z dniem 1 maja 2004 r.

Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX