Markiewicz Ryszard (red.), Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 3 listopada 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, [w:] Ustawy autorskie. Komentarze. Tom II

Autor fragmentu:
Art. 69art(69)Współtwórcy utworu audiowizualnego

1.Definicja i zakres terminu „utwór audiowizualny”

1.

Rozdział 6 pr. aut., grupujący postanowienia szczególne dotyczące utworów audiowizualnych, otwiera art. 69 pr. aut., stanowiąc, że współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie. Nie poprzedza go wyjaśnienie, czym jest ten utwór, także w dalszych przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie zdefiniowano tego pojęcia, choć pojawia się ono wielokrotnie. Przede wszystkim w art. 1 ust. 2 pkt 9pr. aut., w którym jako odrębny rodzaj utworu wymieniono „utwory audiowizualne (w tym filmowe)”, ustawodawca, nie podejmując się tworzenia w tej ustawie definicji terminu „utwór audiowizualny”, przerzucił to zadanie na doktrynę, a ta może tylko w ograniczonym stopniu korzystać z podpowiedzi zawartych w regulacjach międzynarodowych (por. wstępna część zagraniczna, tezy 5–6 wprowadzenia do rozdz. 6). Samo określenie „audiowizualny” odnosi się do reguł wyrażających zależności między elementami...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX