Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, [w:] Ochrona praw... - OpenLEX

Gola Alfred, Myczkowski Lesław, Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2003
Stan prawny: 1 marca 2003 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, [w:] Ochrona praw lokatorów. Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 1art(1)

Zakres przedmiotowy ustawy

1.

Uchwalona przez Sejm RP w dniu 21 czerwca 2001 r. ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) zastąpiła ustawę z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787). Tematyka dodatków mieszkaniowych uregulowana została w odrębnej ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734).

2.

W nowej ustawie położono szczególny nacisk na ochronę praw lokatorów przez wprowadzenie, między innymi, ograniczeń podwyżek czynszów i ich wysokości, postępowania mediacyjnego w sprawach rozłożenia na raty zaległości czynszowych, zakazu eksmisji „na bruk” oraz uprawnieniach do lokalu socjalnego.

3.

Nowa ustawa zawiera też wiele uregulowań dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy oraz praw i obowiązków organów gminy, które mają odpowiednie zastosowanie do organów innych jednostek samorządu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX