Suski Paweł, Komentarz do ustawy o fundacjach, [w:] Stowarzyszenia i fundacje. Komentarz, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2011
Stan prawny: 1 lipca 2011 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o fundacjach, [w:] Stowarzyszenia i fundacje. Komentarz, wyd. IV

Autor fragmentu:
Art. 2art(2)

Ustanowienie fundacji

1.Wolność tworzenia fundacji

Zgodnie z art. 12 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Przepis ten ma szczególne znaczenie. Znajduje się bowiem w rozdziale I zatytułowanym „Rzeczpospolita”, w którym określono ustrój i podstawowe instytucje prawne społeczeństwa i państwa . W dyskusjach w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego podkreślano, że wolności wymienione w tym przepisie są elementem społeczeństwa obywatelskiego i należą do fundamentalnych zasad ustrojowych . Umieszczając art. 12 w rozdziale I, ustrojodawca chciał podkreślić szczególne znaczenie tych wolności i fakt ten należy uwzględniać przy stosowaniu przepisów dotyczących fundacji.

W postanowieniu z 24 lipca 2002 r., I CKN 952/00 , Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że oddalenie wniosku o wpis do rejestru fundacji a limine, bez korzystania z uprawnień sądu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX