Antonów Kamil (red.), Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 29 kwietnia 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do ustawy o emeryturach kapitałowych, [w:] Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz do trzech ustaw emerytalnych, wyd. I

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.Komentowana ustawa, wbrew liczbie mnogiej użytej w jej tytule, dotyczy wyłącznie jednego rodzaju emerytury kapitałowej, tj. OEK. Drugi typ świadczenia kapitałowego – pierwotnie regulowanego w tym akcie prawnym (tj. dożywotnia emerytura kapitałowa przysługująca członkowi OFE po ukończeniu 65. roku życia) – został wyeliminowany od dnia 1 lutego 2014 r.

na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717). Jest to związane z rezygnacją ustawodawcy z konstruowania kapitałowego systemu wypłat świadczeń z prywatnego segmentu emerytalnego (zob. R. Pacud, Rezygnacja…) i przyjęciem zasady, że środki zgromadzone na rachunkach emerytalnych w OFE podlegają przekazywaniu do funduszu emerytalnego FUS (na subkonta w ZUS) w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy o e.r. FUS (zob. art. 40a ustawy o s.u.s. i art. 100c ustawy o o.f.f.e.). W konsekwencji po osiągnięciu 65 lat prawo do OEK – pobieranej łącznie z emeryturą z FUS (art. 5 ustawy o e.k.) – wygasa (art. 9 pkt 2 ustawy o e.k.) i wypłacane jest już wyłącznie jedno świadczenie, tj. emerytura z FUS (zob. komentarz do art. 26custawy o e.r. FUS). Obecnie więc ustawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX