Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2005
Stan prawny: 31 lipca 2005 r.
Autor komentarza:

Komentarz do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, [w:] Tworzenie i rejestracja organizacji pożytku publicznego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1
1.

Definicję działalności pożytku publicznego zawiera art. 3 ust. 1 ustawy. Zakres tej działalności określa art. 4 ustawy.

Pojęcie organizacji pozarządowych zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 2 ustawy. Należy jednak pamiętać o tym, że art. 3 ust. 3 ustawy jednoznacznie określa, że wskazane w tym przepisie osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych (pkt 1), a także stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (pkt 2), o ile podejmują działalność pożytku publicznego, to w swoich uprawnieniach i obowiązkach wynikających z omawianej ustawy są zrównane z organizacjami pozarządowymi.

Definicję organizacji pożytku publicznego zawiera art. 20 ustawy.

2.

Z uwagi na to, że ustawa nie definiuje w sposób szczególny pojęcia organów administracji publicznej, zastosowanie będzie miała definicja powszechnie przyjmowana w doktrynie prawa administracyjnego. Zgodnie z nią "organ administracji publicznej to: człowiek (lub grupa ludzi w przypadku organu kolegialnego)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?