Komentarz do rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w... - OpenLEX

Wronikowska Ewa, Komentarz do rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, [w:] Akty wykonawcze do Kodeksu pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: Oficyna 2009
Stan prawny: 20 stycznia 2009 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, [w:] Akty wykonawcze do Kodeksu pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
Ogólne

1.

Pracownikowi wykonującemu zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.), wydane na podstawie art. 775 § 2ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Natomiast w odniesieniu do pozostałych pracowników zatrudnionych u pracodawców niebędących państwową lub samorządową jednostką...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX