Komentarz do rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw... - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 30 sierpnia 2016 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Istotą mediacji jest uczestnictwo w sporze, w tym przypadku zbiorowym, podmiotu trzeciego, mającego na celu doprowadzić do jego zakończenia na podstawie porozumienia stron. Występuje on w roli "jednacza" pomiędzy stronami, okazując im pomoc w wypracowaniu możliwego do przyjęcia przez każdą z nich kompromisu.

W systemie polskiego zbiorowego prawa pracy strona, która wszczęła spór zbiorowy, a podtrzymuje po niezakończonych porozumieniem rokowaniach swoje żądania i postulaty, jest zobowiązana poddać go procedurze mediacyjnej przez osobę dającą gwarancję bezstronności. W świetle postanowień art. 10 u.r.s.z. nie ulega wątpliwości, że procedura mediacyjna jest obligatoryjna .

2.1.

Zgodnie z art. 11 u.r.s.z. status mediatora może posiadać osoba albo wybrana przez strony sporu, albo z listy ustalonej przez ministra właściwego w sprawa pracy. Komentowane rozporządzenie reguluje kwestie warunków wynagrodzenia tej drugiej kategorii mediatorów.

2.2.

Paragraf 1 komentowanego rozporządzenia określa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX