Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 września 2019 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjny, [w:] Elektroniczna licytacja ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym

Autor fragmentu:

Wprowadzenie

1. Zakres zastosowania. Komentowane rozporządzenie ma zastosowanie w takim samym zakresie jak przepisy art. 8791–87911 k.p.c., a zatem przede wszystkim do licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (por. szerzej tezy 3–8 do art. 8791 k.p.c.). Nie ma zaś zastosowania do licytacji ustnej ruchomości w tym postępowaniu.

2. Podstawa wydania. Podstawę wydania komentowanego rozporządzenia stanowi art. 87911 k.p.c., w brzmieniu: „Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej oraz sposób wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną do czynności, o których mowa w art. 87910, mając na względzie zapewnienie ochrony praw osób uczestniczących w licytacji, sprawność postępowania, skuteczność egzekucji, zapewnienie bezpieczeństwa posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej oraz dostępność systemu teleinformatycznego”.

3. Zakres regulacji. W komentowanym rozporządzeniu uregulowano:

1)

przedmiot rozporządzenia (§ 1);

2)

definicje legalne terminów używanych w rozporządzeniu – tzw. słowniczek rozporządzenia (§ 2);

3)

zakres podmiotowy udostępnienia licytacji elektronicznej oraz sposób udostępnienia obwieszczenia o licytacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (§ 3);

4)

sposób założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytację elektroniczną (§ 4);

5)

zasady udostępnienia konta użytkownikowi (§ 5);

6)

zasady korzystania z konta przez użytkownika (§ 6);

7)

zasady przystąpienia do przetargu przez użytkownika (§ 7);

8)

zasady przystąpienia do przetargu przez osobę działającą na rzecz innego podmiotu (§ 8);

9)

skutki złożenia rękojmi albo zwolnienia od jej złożenia (§ 9);

10)

zasady dokonywania postąpień (§ 10);

11)

chwilę i skutek zakończenia licytacji elektronicznej (§ 11);

12)

podmiot uprawniony do złożenia wniosku o dokonanie wyboru przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 87910 § 1 k.p.c. (§ 12);

13)

szczególne kwestie dotyczące czynności komornika, o których mowa w art. 87910 § 2 k.p.c. (§ 13).

4. Forma oświadczeń przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości. Dwa przepisy tego rozporządzenia (§ 4 ust. 2 i § 8 ust. 2 zdanie pierwsze r.s.p.l.e.) przewidują złożenie oświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną. Co do zasady oświadczenia i wnioski w postępowaniu egzekucyjnym mogą być składane w sposób określony w art. 760 § 1 k.p.c., przy czym wzmianka o systemie teleinformatycznym w tym przepisie dotyczy systemu, o którym mowa w art. 158 u.k.s. Przepisy rozporządzenia nie mogą wyłączyć zastosowania przepisów ustawy. Należy jednak uznać, że przepisem szczególnym, w świetle którego niektóre oświadczenia w licytacji elektronicznej mogą być składane tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego tę licytację, zawiera art. 8794 § 1 k.p.c., zgodnie z którym sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Pomijam kwestię, gdy z przepisów ustawowych wynika możność albo powinność złożenia wniosku albo oświadczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną (por. np. art. 8795 § 1, art. 8798, 8799 zdanie ostatnie i art. 87910 § 1 k.p.c.). Te przepisy stanowią bowiem bez wątpienia leges speciales wobec art. 760 § 1 k.p.c.

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Istota komentowanego paragrafu. W paragrafie tym określono przedmiot komentowanego rozporządzenia. Tego typu przepisy są zbędne jako normy prawne, niczego bowiem nie regulują. Gdyby w dalszych przepisach rozporządzenia uregulowano inne kwestie, niż wskazano to w § 1, przepisy te w pełni obowiązywałby. Istotne jest natomiast, aby treść rozporządzenia nie wykraczała poza delegację ustawową, w tym wypadku więc poza treść art. 87911 k.p.c.

Komentowany paragraf ma znaczenie jedynie informacyjne, tj. wskazuje, co znajduje się w przepisach rozporządzenia. Z tego punktu widzenia treść tego przepisu nie budzi zastrzeżeń, tzn. nie wprowadza w błąd (co zdarza się niekiedy w innych aktach prawnych), aczkolwiek informacja tu podana ma charakter ogólnikowy i powtarza w zasadzie treść art. 87911 k.p.c.

2.

Sposób przeprowadzenia licytacji elektronicznej. Sposób ten został określony przede wszystkim w art. 8791–8799 k.p.c. W kwestiach nieuregulowanych w tych przepisach mają zastosowanie art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację