Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 marca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2019::391Ogólne

Na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:

1.

Konieczność analizy przepisów komentowanego rozporządzenia w związku z zatrudnianiem młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wynika z faktu, że tytułowa praktyczna nauka zawodu jest jednym z dwóch elementów, obok dokształcania teoretycznego, składających się na konstrukcję przygotowania zawodowego młodocianych realizowanego w formie nauki zawodu, wynikających z definicji zawartej w § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania . Wskazany ostatnio przepis w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu odsyła do zasad ustalonych w odrębnych przepisach, za które należy uznać art. 120pr. ośw. oraz wydane na podstawie ust. 4 tego artykułu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX