Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 marca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2003:169:1650Ogólne

Na podstawie art. 23715 § 1 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

1.

Komentowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23715 § 1 k.p., wprowadzonego do Kodeksu pracy na podstawie art. 1 pkt 184 nowelizacji z 2.02.1996 r. Od wejścia w życie tego przepisu jego normatywna treść nie uległa zmianie.

Zgodnie z art. 23715 § 1 k.p. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej jest upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia ogólnie obowiązujących przepisów bhp dotyczących prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy. Jak słusznie zauważono w doktrynie prawa pracy , przepis ten, stanowiąc delegację ustawową do wydania niniejszego rozporządzenia, nie spełnia kryteriów konstytucyjnych.

Artykuł 92 ust. 1Konstytucji RP wyraźnie stanowi, że rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX