Fajgielski Paweł, Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 30 września 2021 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

1.

Komentowany artykuł wskazuje przedmiot i cele regulacji rozporządzenia 2016/679. Przedmiotem regulacji jest ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zagwarantowanie ochrony osób, których dane poddawane są przetwarzaniu, ma umożliwić swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej. Prawo do ochrony danych osobowych, do którego odnosi się komentowany przepis, jest jednym z podstawowych praw i wolności chronionych na mocy rozporządzenia. Ustęp 3 zawiera ponadto ogólny zakaz ograniczania bądź zakazywania swobodnego przepływu danych w UE ze względu na ochronę danych osobowych.

2.

Artykuł 1 rozporządzenia stanowi odpowiednik art. 1dyrektywy 95/46/WE, wskazującego cele i zakres przedmiotowy regulacji. Dowodzi to, iż komentowane rozporządzenie stanowi kontynuację unormowań prawnych obowiązujących od ponad 20 lat, opiera się w swojej konstrukcji na dotychczasowych przepisach, niekiedy tylko je uzupełniając lub modyfikując. Zasadnicza zmiana podejścia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX