Komentarz do przepisów karnych ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - OpenLEX

Kulik Marek, Komentarz do przepisów karnych ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2010
Stan prawny: 16 sierpnia 2010 r.
Autor komentarza:

Komentarz do przepisów karnych ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Autor fragmentu:
Art. 108art(108)

1.

Przedmiotem ochrony omawianego przepisu jest dobro, jakie stanowi całość, nienaruszalność i zachowanie zabytku w stanie niepogorszonym (M. Kulik, A. Szczekala, Odpowiedzialność karna za przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku (w:) T. Gardocka (red.), Prawne aspekty ochrony zabytków, Warszawa (w druku)). Nie jest natomiast przedmiotem ochrony komentowanego przepisu prawo własności ani w ogóle mienie. Co prawda zabytek może przedstawiać (i zwykle przedstawia) określoną wartość majątkową, czyli możliwą do wyrażenia w pieniądzu, jednak ochrona mienia nie była ratio legis wprowadzenia komentowanego przepisu. Stąd też nie operuje on mieniem jako znamieniem przedmiotu ochrony, co między innymi powoduje, że wypełnia znamiona omawianego czynu zabronionego zniszczenie lub uszkodzenie własnego zabytku, jak też rodzi określone konsekwencje na gruncie zbiegu przepisów ustawy karnej. Kwestie te zostaną omówione szczegółowo niżej.

2.

Przedmiotem czynności wykonawczej omawianego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX