Komentarz do niektórych zmian Kodeksu postępowania cywilnego - OpenLEX

Piaskowska Olga Maria (red.), Komentarz do niektórych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2019
Stan prawny: 7 listopada 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych zmian Kodeksu postępowania cywilnego

Autorzy fragmentu:
Art. 508art(508)
Art. 508 § 4art(508)par(4)

1.

Komentowany przepis utrzymuje w postępowaniu nieprocesowym ogólną regułę, jaką wprowadza w procesie nowo uchwalony art. 481 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem w przypadku wyłączenia sędziego na podstawie art. 48 § 1 pkt 1–4 sąd występuje do sądu nad nim przełożonego o wyznaczenie innego sądu do rozpoznania sprawy, a sąd przełożony wyznacza inny równorzędny sąd. Chodzi tu zatem o przypadki, w których sędzia podlega wyłączeniu z mocy ustawy (iudex inhabilis): 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego prawa lub obowiązki, 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia, 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX