Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zawodzie felczera, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zawodzie felczera, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 9art(9)

1.

Przedmiotem ochrony art. 9 ust. 1 jest zdrowie ludzkie w zakresie pewności, że rozpoznawania, leczenia i zapobiegania chorobom wykonywane będą przez osoby do tego uprawnione i z odpowiednimi kwalifikacjami.

2.

Zachowanie sprawcy komentowanego wykroczenia będzie polegało na udzielaniu zawodowo świadczeń wymienionych w art. 2 i 3, bez posiadania przez niego stosownych uprawnień. Dotyczy to zarówno tych, którzy nie mają tych uprawnień, jak i tych, którzy wprawdzie wcześniej je mieli, ale później je utracili.

3.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 wykonywanie zawodu felczera polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a w szczególności na:

1)

badaniu stanu zdrowia,

2)

rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im,

3)

udzielaniu pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,

4)

wykonywaniu czynności z zakresu medycyny pracy, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych,

5)

sprawowaniu nadzoru nad artykułami żywnościowymi i produktami użytkowymi,

6)

stwierdzaniu zgonów,

7)

udziale w procesie leczenia pod nadzorem lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX