Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z... - OpenLEX

Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 12(a)art(12(a))Wykroczenie naruszenia przepisów ustawy

Uwagi ogólne i przedmiot ochrony

1.

Podobnie jak w przypadku wykroczenia określonego w art. 22 ust. 1 u.SIP, również w omawianym przepisie w sposób nader ogólny i niezgodny z zasadą określoności czynu zabronionego (nullum crimen sine lege certa) określono znamię czasownikowe jako niewykonywanie przepisów ustawy lub podejmowanie działań niezgodnych z ustawą. Co więcej, tak szerokie zakreślenie ram karalności zdaje się nie uwzględniać w dostatecznym zakresie zasady subsydiarności i ultima ratio prawa karnego (choć, przyznajmy, istnieją wątpliwości co do aplikacji tej zasady na gruncie prawa wykroczeń), gdyż każdy obowiązek nałożony przez ustawę o społecznej inspekcji pracy wiąże się z sankcją o charakterze represyjnym (karnym sensu largo). Dlatego też podnosi się w literaturze, że art. 12a powinien znaleźć zastosowanie jedynie do najpoważniejszych przypadków naruszenia ustawy (Ł. Chruściel, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Komentarz, Warszawa 2015, art. 12a,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX