Mozgawa Marek (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wyrobach medycznych, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 sierpnia 2017 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wyrobach medycznych, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zdrowiu. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2017::211Ogólne

Literatura:

R. Blicharz, Ł. Chmielniak, L. Ogiegło, P. Ślęzak, M. Tarnawski, L. Wilk, Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, Warszawa 2012; M. Bojarski (red.), System Prawa Karnego, t. 11, Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Warszawa 2014; M. Bojarski, W. Radecki, Pozakodeksowe prawo karne, t. I. Przestępstwa przeciwko pamięci narodowej, obronności, bezpieczeństwu osób i mienia, zdrowiu. Komentarz, Warszawa 2002; Z. Ćwiąkalski, Znamiona normatywne w kodeksie karnym [w:] Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll (red.), Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, Kraków 1994; R. Dębski, Pozaustawowe znamiona przestępstwa. O ustawowym charakterze norm prawa karnego i znamionach typu czynu zabronionego nie określonych w ustawie, Łódź 1995; T. Dukiet-Nagórska (red.), Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2008; M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX