Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wyrobach budowlanych, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wyrobach budowlanych, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 34art(34)

1.

Przedmiotem ochrony art. 34 jest bezpieczeństwo w budownictwie w zakresie stosowania wyrobów budowlanych wymaganej jakości.

2.

Zachowanie sprawcy wykroczenia określonego w art. 34 pkt 1 będzie polegało na wprowadzeniu do obrotu wyrobu budowlanego nienadającego się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych. Wprowadzeniem do obrotu będzie przekazanie, w tym wypadku wyrobu budowlanego innemu podmiotowi w celu jego dalszego przekazania lub zastosowania w obiekcie budowlanym.

3.

Wyrób budowlany tylko wtedy może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych (art. 4). Aby wyrób budowlany nadawał się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, musi być:

a)

oznakowany CE, co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX