Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 36(a)art(36(a))

1.

Przedmiotem ochrony art. 36a jest porządek dotyczący wykonywania określonej przepisem działalności gospodarczej. Naruszenie chociażby jednego z obowiązków wynikających z art. 36a ust. 1 stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu od 5 do 30 dni albo grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.

2.

Sprawcą wykroczenia może być osoba, która prowadzi dzialalność gospodarczą w przedmiotowym zakresie (wykroczenie indywidualne). Jest to również wykroczenie formalne, które może być popełnione zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.

3.

Wprawdzie ustawodawca tego wyraźnie nie wskazał, to jednak rodzaj kary wyznacza, że postępowanie toczy się w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX