Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 23art(23)

1.

Przedmiotem ochrony w art. 23 jest gwarancja podania przez usługodawcę, w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny przez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, następujących informacji:

a)

adresów elektronicznych,

b)

imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy lub firmy oraz siedziby i adresu,

c)

dotyczących właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia,

d)

w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo jego nazwy lub firmy oraz siedziby i adresu,

e)

samorząd zawodowy, do którego należy,

f)

tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany,

g)

numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr,

h)

o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX