Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 lipca 2008 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o Straży Granicznej, [w:] Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 134art(134)

Klasyczne rozwiązanie, które wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną również za popełnione przestępstwa i wykroczenia.

Odzwierciedlenie samodzielności postępowania dyscyplinarnego znajdziemy m.in. w wyroku NSA z 17 listopada 2005 r. (I OSK 263/2005, LexPolonica nr 3115794, LEX nr 192634), w którym stwierdzono, że „fakt iż według sądu powszechnego istniała pozytywna prognoza co do osoby funkcjonariusza Straży Granicznej, pozwalająca warunkowo umorzyć prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne, nie musiał wiązać organu prowadzącego postępowanie dyscyplinarne. Organ ten miał bowiem, wynikające wprost z ustawy o Straży Granicznej, prawo do prowadzenia samodzielnych ustaleń oraz do samodzielnej oceny prawnej zgromadzonego materiału dowodowego. Sam wymiar kary dyscyplinarnej należy do swobodnego uznania organu”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?