Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 27art(27)

1.

Przedmiotem ochrony art. 27 ust. 1 jest sprawne zrealizowanie wprowadzonego stanu klęski żywiołowej.

2.

Według definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 1 klęską żywiołową jest katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

3.

Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym ona wystąpiła, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski. Wprowadza go Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Stan klęski żywiołowej wprowadza się na czas oznaczony, niezbędny do zapobieżenia skutkom klęski lub ich usunięcia, nie dłuższy jednak niż trzydzieści dni.

4.

Komentowany przepis określa dwadzieścia wykroczeń,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX