Komentarz do niektórych przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z... - OpenLEX

Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 26art(26)Przestępstwo niedopełnienia obowiązków ustawowych

Charakterystyka ogólna sporu zbiorowego pracy; przedmiot ochrony art. 26

1.

Czyny zabronione określone w art. 26 budzą poważne wątpliwości co do ich zakwalifikowania jako przestępstw lub wykroczeń (zob. szerzej komentarz do art. 35 u.z.z., nt. 1 oraz część I, nt. 18–25). W wyroku SN z 17.05.2000 r., IV KKN 69/00, LEX nr 41485, potraktowano ten czyn jako przestępstwo (podobnie w sprawie, w której zapadł wyrok SO w Krakowie z 28.04.2017 r., IV Ka 54/17, LEX nr 2714697, oraz wydanym na skutek kasacji od tego wyroku SN z 5.06.2019 r., IV KK 230/18, LEX nr 2714699; stanowisko to prezentują także K. Baran [w:] Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych [w:] Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, red. K. Baran, LEX 2019, art. 26, nt. 1.1; J. Żołyński, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, LEX 2012, art. 26, nt. 1). W sprawie, w której zapadł wyrok SN z 7.08.2018 r., IV KK 339/18, LEX nr 2558556, czyn ten traktowano jednak jako wykroczenie. H. Lewandowski, Ustawa o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX