Komentarz do niektórych przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z... - OpenLEX

Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 111art(111)Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Przepis jest sprzeczny z art. 7 § 3 k.k. oraz art. 11 § 4 p.w.k.k. Przepisy te stanowią, że czyn zabroniony, który jest zagrożony grzywną określoną kwotową, której górna granica jest wyższa niż 5000 zł, stanowi występek. Tymczasem w art. 111 ustawodawca zadecydował o zakwalifikowaniu typów czynów zabronionych z art. 106–108 i 110 jako wykroczeń, mimo że są one zagrożone grzywnami wyższymi niż 5000 zł.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX