Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 15art(15)

1.

Przedmiotem ochrony art. 15 są informacje posiadane przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w których posiadanie weszły w czasie ich sprawowania i istnieje możliwość wykorzystania tych informacji w razie późniejszego zatrudnienia u innego pracodawcy.

2.

Zachowanie sprawcy wykroczenia będzie polegało na zatrudnieniu osób wymienionych w art. 1, art. 2 pkt 1-3 i 6-6b przed upływem roku od zaprzestania przez nie zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, wbrew warunkom wynikającym z art. 7. Art. 7 ust. 1 zabrania tym osobom, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji, podjęcia zatrudnienia lub wykonywania innych zajęć u przedsiębiorcy, jeżeli brały udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych dotyczących tego przedsiębiorcy. Jednak zakaz ten nie dotyczy decyzji administracyjnych w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych, z wyjątkiem decyzji dotyczących ulg i zwolnień...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX