Komentarz do niektórych przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z... - OpenLEX

Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 8(e)art(8(e))Wykroczenie; wypłacenie zaniżonego wynagrodzenia za umowę cywilnoprawną, Art. 8(f)art(8(f))Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Uwagi ogólne; przedmiot ochrony

1.

Wykroczenie polegające na wypłaceniu świadczeniodawcy zaniżonego wynagrodzenia zostało wprowadzone do ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na mocy ustawy z 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265). Zgodnie z art. 15 pkt 1 i 2 a contrario przepis ten wszedł w życie 1.01.2017 r.

2.

Przepisy art. 8e i 8f są sprzeczne z art. 7 § 3 k.k. oraz art. 11 § 4 p.w.k.k. Przepisy te stanowią, że czyn zabroniony, który jest zagrożony grzywną określoną kwotowo, której górna granica jest wyższa niż 5000 zł, stanowi występek.

3.

Przedmiotem ochrony omawianego typu wykroczenia jest wynagrodzenie wypłacane świadczeniodawcy w ramach zawartej z przedsiębiorcą lub inną jednostką organizacyjną umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której znajdują odpowiednie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX