Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 37art(37)

1.

Zakres obowiązków Inspekcji Weterynaryjnej zawarty jest w art. 3, który stanowi, iż realizuje ona zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Zadania te Inspekcja wykonuje w szczególności przez:

zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,

badania kontrolne zakażeń zwierząt,

monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt,

badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,

przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej, kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,

sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego (w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX