Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 19art(19)

1.

Przedmiotem ochrony art. 19 jest prawidłowe funkcjonowanie rady pracowników.

2.

Zachowanie sprawcy wykroczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, będzie polegało na uniemożliwieniu utworzenia rady pracowników. Użyte w tym przepisie znamię czasownikowe „uniemożliwia” należy tłumaczyć jako sprawianie, że czegoś nie można zrobić, osiągnąć, udaremnianie, przeszkadzanie, zniweczenie. W kontekście komentowanego wykroczenia będzie chodziło oczywiście o zniweczenie zamysłu powołania rady pracowników. Prawo do powołania takiej rady wynika z ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550) i odnosi się do tych pracodawców, którzy wykonują działalność gospodarczą zatrudniając co najmniej pięćdziesięciu pracowników. Ustawa zawiera m.in. kilka przepisów, które nakładają na pracodawcę pewne obowiązki związane z powstaniem takiej rady:

1)

ponoszenie kosztów związanych z wyborem i działalnością rady pracowników powołanej w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX