Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o dozorze technicznym, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 64art(64)

1.

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku ich projektowania, wytwarzania (w tym wytwarzania materiałów i elementów), naprawy i modernizacji, obrotu oraz eksploatacji. Rada Ministrów wydała 16 lipca 2002 r. rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021). Do urządzeń tych zaliczono:

1)

urządzenia ciśnieniowe, w których znajdują się ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego:

a)

kotły parowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,

b)

szybkowary ciśnieniowe,

c)

kotły cieczowe o pojemności większej niż 2 dm3, przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z użyciem ciepła uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjątkiem kotłów cieczowych w instalacjach systemu otwartego,

d)

zbiorniki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX