Witoszko Wioletta, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, [w:] Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 20 lipca 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, [w:] Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 70art(70)Przepis zmieniający ustawę o pracowniczych planach kapitałowych
Art. 70 pkt 1art(70)pkt(1)

1.1.

Zasady zawierania umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) oraz umów o prowadzenie PPK określa ustawa z 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych . Zmiany w art. 7 u.p.p.k., polegające na dodaniu nowych przepisów, wprowadzone przez art. 70 ustawy o dopłatach w związku z COVID-19, mają na celu usprawnienie procesu wdrożenia programu PPK przez jednostki wchodzące w skład sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego . Przedstawiony cel trudno jednak uznać za pozostający w związku ze skutkami przeciwdziałania COVID-19.

1.2.

Pracowniczy Plan Kapitałowy jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ustawie (art. 3 ust. 1u.p.p.k.). Wpłaty dokonywane do PPK są finansowane z własnych środków przez podmiot...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX