Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Kodeks pracy, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Kodeks pracy, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 281art(281)Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Uwagi ogólne; przedmiot ochrony

1.

Komentowany przepis konstruuje dziewięć (od 1.12.2020 r. – dziesięć) typów wykroczeń skierowanych przeciwko niektórym prawom pracownika. Obok tego ogólnego przedmiotu ochrony typy te łączy osoba sprawcy, którym może być jedynie pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu.

Sprawca

2.

Co do pojęcia pracodawcy – zob. art. 218 k.k., nt. 28–35. Podżeganie i pomocnictwo do opisanych w art. 281 czynów nie są karalne.

Strona przedmiotowa

Zawarcie umowy cywilnoprawnej

3.

Zgodnie z art. 22 § 1 k.p., przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Przepis ten wskazuje na konstytutywne (konieczne), a zarazem wystarczające elementy stosunku prawnego, który jest stosunkiem pracy. Elementami tymi są (por. Kodeks pracy. Komentarz, red. K. Baran, LEX 2018, art. 22, nt. 1):

a)

dobrowolne świadczenie przez...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX