Komentarze
Opublikowano: WK 2019
Stan prawny: 10 maja 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 278art(278), Art. 280art(280), Art. 281art(281), Art. 282art(282), Art. 283art(283), Art. 284art(284), Art. 287art(287), Art. 288art(288)

1.Pojęcie biegłego

Przede wszystkim należy wskazać, że pojęcia biegłego nie definiuje żaden przepis ani z zakresu postępowania karnego, ani cywilnego; pojęcie to nie jest też dookreślone w żadnym z pozakodeksowych aktów prawnych, które dopuszczają możliwość jego powołania . Nadmienić należy, że regulacje prawne posługują się pojęciem biegłego (art. 278 k.p.c.) oraz biegłego sądowego (art. 157 p.u.s.p.). Określenie „biegły sądowy” oznacza osobę wpisaną na listę biegłych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego. Kategoria „biegły” jest natomiast szersza i dotyczy biegłych powołanych przez organ procesowy do wydania w danym postępowaniu opinii, wpisanych na listę prezesa sądu okręgowego oraz spoza tej listy – tzw. biegłych ad hoc.

Biegły jest osobą posiadającą wiedzę fachową i doświadczenieodnośnie do faktów podlegających dowodzeniu, a także – jak wskazuje...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację